02.jpg

Codex Vinorelli

  • Vinorell je slikarska tehnika slikanja vinom.

  • Podloga za vinorell je papir za aquarell ili neka druga pogodna podloga.

  • Vinorell se izvodi samo vinom (i vodom), sterilnim kistom namijenjenim isključivo za tu tehniku slikanja.

  • Za svaku sliku u tehnici vinorella koristi se samo jedno vino (vina se ne miješaju).

  • Svakoj slici slikanoj tehnikom vinorella,
    na donjoj lijevoj strani upisuje se ime i godište vina kojim je slikana,
    a na donjoj desnoj strani signatura autora i nadnevak nastanka rada.